Η «ΑN. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  IKE» δραστηριοποιείται  στο χώρο του εμπορίου ξυλείας, υλικών επιπλοποιίας  και επεξεργασίας ξυλείας.

Η Πολιτική Ποιότητας που παρουσιάζεται στη συνέχεια περιγράφει το όραμα και τη στρατηγική της εταιρίας, αλλά και τα μέσα που αυτή χρησιμοποιεί, για την επίτευξη του βασικού επιχειρηματικού της στόχου, ο οποίος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Θεμελιώδης αρχή και δέσμευση της εταιρίας είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών του πελάτη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Διοίκηση της εταιρίας:

  • Έχει υιοθετήσει τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες της που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.
  • Έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει σε εξοπλισμό.
  • Έχει δημιουργήσει άριστες συνθήκες λειτουργίας για το προσωπικό της.
  • Διερευνά το βαθμό ικανοποίησης των πελατών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα.
  • Επιμελείται για την συνεχή επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας της και την ετήσια ανασκόπηση και βελτίωσή του.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης  Ποιότητας (ΣΔΠ) που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015 μέσω αποτελεσματικών μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης της επιτυγχανόμενης ποιότητας σε όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων της.

Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί τη διαχείριση ποιότητας ως αναπόσπαστο συστατικό της πολιτικής της και δεσμεύεται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα υλικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για τα προϊόντα αλλά και απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας . Η διοίκηση δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει.